Project Description

วงจรแบ่งแรงดัน

กันยายน 2, 2021

Categories: electronic

Subscribe

แชร์เรื่องนี้ให้กับเพื่อนของคุณ

Recommended for you

วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า (Voltage Divider Circuit)

              วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้าเป็นการประยุกต์กฎของโอห์มมาใช้ โดยการลดขั้นตอนในการคำนวณหาค่าแรงดันไฟฟ้าที่ตกคร่อมความต้านทานแต่ละตัวในวงจรอนุกรม ตามลำดับลงให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการแทนค่าต่างๆ ตามลำดับ จนได้เป็นสูตรลัดในการคำนวณขึ้นมา

             ในการที่จะคำนวณค่าได้นั้น เราจะต้องรู้ค่าแรงดันทั้งหมด และค่าความต้านทานทุกตัว เพราะถ้าเรารู้ค่าแรงดันทั้งหมด และค่าความต้านทานทุกตัว เราจะสามารถคิดค่าสัดส่วนของแรงดันที่ตกคร่อมความต้านทานแต่ละตัว ตามคุณสมบัติของแรงดัน ในวงจรอนุกรมที่ว่า แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับวงจรอนุกรมจะแบ่งตกคร่อมอยู่ที่ความต้านทานตามสัดส่วนของค่าของความต้านทาน โดยความต้านทานมากจะตกคร่อมมาก และความต้านทานน้อยจะตกคร่อมน้อย

             วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า จะใช้กับวงจรที่ความต้านทานต่อกันแบบอนุกรม ตั้งแต่ ตัวขึ้นไป โดยสามารถประยุกต์ใช้สูตรวงจรแบ่งแรงดันได้ กรณี คือ

              1. วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า กรณีไม่มีโหลด
              2. วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า กรณีมีโหลด
 

              วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า กรณีไม่มีโหลด

กรณีไม่มีโหลด

เราจะสามารถหาค่าแรงดันที่ตกคร่อมความต้านทานแต่ละตัวได้จากสัดส่วนของความต้านทาน

เราจึงสามารถหาค่าแรงดันที่ตกคร่อมความต้านทานแต่ละตัวได้จาก แรงดันทั้งหมดที่จ่ายในวงจรนั้น คูณด้วยสัดส่วนของความต้านทานในวงจร
สัดส่วนของความต้านทานแต่ละตัวจะมีค่าเท่ากับค่าความต้านทานของตัวมันเองหารด้วยค่าความต้านทานทุกตัวบวกกัน
ดังนั้นเราจึงสามารถเขียนเป็นสูตรวงจรแบ่งแรงดัน ได้ดังนี้

สูตรคำนวณ

ความหมายตัวแปล
เมื่อ Vx = แรงดันตกคร่อมความต้านทานที่เราต้องการหาค่า
Et = แรงดันทั้งหมดของวงจรอนุกรมนั้น
Rx = ค่าความต้านทานที่เราต้องการหาค่าแรงดันตกคร่อม
R1 = ค่าความต้านทานตัวที่ 1
R2 = ค่าความต้านทานตัวที่ 2
R3 = ค่าความต้านทานตัวที่
Rn = ค่าความต้านทานตัวสุดท้าย

ตัวอย่าง จากวงจรด้านล่างจงหาค่าแรงดันที่ตกคร่อมความต้านทานแต่ละตัว

  จากสูตร จะหาค่าแรงดันตกคร่อมความต้านทานแต่ละตัวได้ดังนี้

กรณีมีโหลด

   วงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า กรณีมีโหลด คือกรณีที่วงจรส่วนใดส่วนหนึ่งมีความต้านทานหรือโหลดมาต่อขนานกับส่วนนั้น ก็จะมีผลทำให้ค่าความต้านทานรวมของส่วนนั้นลดลง ดังนั้นก่อนที่จะทำการหาสัดส่วนของความต้านทานเหมือนกรณีไม่มีโหลด ให้เราทำการหาค่าความต้านทานรวมของส่วนที่มีโหลดมาต่อขนาน โดยใช้สูตรหาค่าความต้านทานรวมของวงจรขนาน แล้วแต่กรณี เมื่อได้ความต้านทานรวมของส่วนนั้นแล้ว จึงค่อยนำมาหาค่าแรงดันตกคร่อมแต่ละส่วนตามสูตรแบบไม่มีโหลดต่อไป

ตัวอย่าง จากวงจร จงหาแรงดันไฟฟ้าที่ต่อคร่อมความต้านทานแต่ละตัว
              
              วิธีการทำ
              จากวงจร เราจะเห็นว่า  ส่วนที่มีความต้านทาน RL มาต่อขนานกับ R4 ให้เราหาความต้านทานส่วนนี้ก่อน จะได้
จะเห็นว่าเมื่อเรารวมความต้านทาน  R4 และ RL  แล้ว วงจรก็จะกลับมาเป็นลักษณะของวงจรแบ่งแรงดันแบบไม่มีโหลด

 

                 เมื่อได้ความต้านทานส่วนนี้แล้ว เราจึงนำไปหาค่าตามสูตรแบบไม่มีโหลดต่อไป ดังนี้
                 1. หาสัดส่วนทั้งหมดของความต้านทาน  = Rt                   
                         Rt   =  R1 +  R2 + R3 + RtL
                                = 20 + 30 + 30 + 20
                                = 100
                 2. หาแรงดันตกคร่อมความต้านทานแต่ละตัวตามสูตรการแบ่งแรงดัน ได้ดังนี้

เป็นสูตรการคำนวนที่อาจดูยุ่งยากและหน้าปวดหัวแต่หากเราเข้าใจในขั้นตอนการทำงานในส่วนนี้จะสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ตรวจเช็ควงจรได้อย่างมีประสิทธ์ภาพ ซึ่งในทุกๆวงจรอิเลคทรอนิกส์จะมีวงจรสำหรับแบ่งแรงดันเพื่อนำไปจ่ายให้แต่ละภาคส่วน และนี้คือพื้นฐานเริ่มต้นสำหรับนักวิเคราะห์วงจร

Good ..แชร์เลยสิ..

เลือกให้เราดูแล

perjuer studio repair

บริการหลังการขายที่ครอบคลุม การสนับสนุนทางเทคนิค รวมถึงการแนะนำเครื่องมือที่จำเป็น และคำตอบสำหรับคำถามทั่วไป จากประสบการณ์และทักษะบางอย่างที่เกี่ยวข้อง

รับซ่อมเครื่องขุด Asic

PJ SHOP

Cool Item

อะไหล่และบริการ

ซื้อสินค้า

เลือกให้เราดูแล

perjuer studio repair

รับซ่อมเครื่องขุด Asic

PJ SHOP

Cool Item

ซื้อสินค้า